Geodet

Charakteristika

Geodet zaměřuje části zemského povrchu a objekty na něm, provádí potřebné výpočty a následně vyhodnocuje a zobrazuje zaměřené objekty pro potřeby katastru nemovitostí, investiční výstavby, stavebnictví, lesnictví, zemědělství, měst a obcí.

Specifikace

 • Průzkum (rekognoskace), stabilizace a signalizace bodů bodových polí a vlícovacích bodů pro letecké měřické a pozemní snímkování.
 • Odborné činnosti v sítích geodetických základů.
 • Odborné činnosti při správě bodových polí.
 • Vyhotovování geometrických, polohopisných a výškopisných plánů.
 • Vykonávání topografických a geodetických prací při tvorbě map.
 • Měřické a výpočetní práce s využitím geografického navigačního satelitního systému.
 • Provádění geodetických bezpečnostních měření.
 • Vytyčování hranic pozemků v souladu s platnou legislativou.
 • Fotogrammetrické vyhodnocování leteckého i pozemního měřického snímkování.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vedení a údržba databázových souborů bodových polí.