Stavební dozor

Charakteristika

Stavební dozor provádí na základě definovaného oprávnění kontrolní a dozorovou činnost k zajištění správného provádění prací při svépomocné výstavbě i odstraňování staveb, kontroluje vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provoz technických zařízení na staveništi.

Specifikace

  • Kontrola a zajištění souladu prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací.
  • Kontrola a zajištění dodržování obecných požadavků na výstavbu.
  • Kontrola dodržování technických předpisů a opatření vydaných k uskutečnění stavby.
  • Kontrola připravenosti staveniště a jeho vybavení před zahájením stavby i v jejím průběhu.
  • Kontrola nad způsobem a postupy provádění stavby.
  • Kontrola kvality dodávek pro výstavbu a kvality skladování materiálu na staveništi.
  • Kontrola bezpečné instalace a provozu technických zařízení na staveništi.
  • Kontrola vhodnosti použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí.
  • Kontrola vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.
  • Záznamy do stavebního deníku nebo jednoduché záznamy o průběhu své činnosti na stavbě, včetně záznamů zjištěných nedostatků na stavbě.